วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างเสริมและสั่งสมความรู้ชัดจัดเจนในวิชาการ
ขั้นสูง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเป็นผู้มีความรู้สูง และควรมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วย แต่ความสามารถดังกล่าวนั้น บุคคลจะมีหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดของแต่ละคนเป็นสำคัญ ผู้ใดคิดดี คิดถูกต้อง ตามหลักวิชาและเหตุผลความเป็นจริง
อยู่เสมอ ผู้นั้นก็จะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ ตรงข้าม ผู้ใดคิดไม่ดี คิดไม่ถูกต้อง ก็มีแต่จะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางผิด จนก่อให้เกิดโทษ
เกิดภัย เกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาขั้นอุดม ได้สร้างสมความรู้ทางวิชาการมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงชอบที่ทุกคนจะฝึกตนให้เป็นผู้มีพื้นฐานความคิดที่ดีที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่ง จะได้เป็นผู้สามารถในการปฏิบัติใช้ความรู้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เสร็จแล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี