วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรี
และภริยา คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะนายทหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคู่สมรส คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ และคู่สมรส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้แทนจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯ หน่วยงานเอกชน และ
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุยกิตติมศักดิ์
– นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร
เฝ้า ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
– ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร
เฝ้า ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเวชศาสตร์)
– นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร
เฝ้า ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุย และหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
– ศาสตราจารย์พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธี พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้า ถวายโล่รางวัล “บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐”
– นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล
ตามพระอัธยาศัย
– นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด (ศาลาเฉลิมกรุง)
พร้อมผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ประเภทชาย – ประเภทหญิง และคณะกรรมการ เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวด
ร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ภายใต้ชื่อโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนาน
เพลงไทย” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๙

/ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ …

– ๒ –

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ โอวาท นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคตะวันออก พร้อมคณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล
ตามพระอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์
และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Animal Genetic Improvement and Biotechnology Conference : Moving towards Creative Economy) และคณะทำงาน
เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
– นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำ คณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๒๙ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
– นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และถวายสลากออมสินพิเศษ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ กับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ