วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และ
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์โกรสเซอ ทิโรลเลอร์
อาดเลอร์ ออร์เดนส์ ซึ่งรัฐบาลรัฐทิโรลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริม
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัฐทิโรล
อย่างต่อเนื่อง จากนั้น จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการตรวจคัดกรองด้านเภสัชศาสตร์
แห่งออสเตรีย ณ มหาวิทยาลัยอินส์บรุค
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเซอร์เบีย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาซิโดเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลไลฟ์ไทม์ อาชีฟเมนต์ อะวอร์ด
ซึ่งมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมของสาธารณรัฐมาซิโดเนียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันพฤกษศาสตร์ และสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมายา อิวาโนวา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ มาซิโดเนีย เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย