วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๐๙.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง ย่อมมีพื้นฐานมาจากความเจริญมั่นคงของบุคคล แต่การที่บุคคล
จะบรรลุถึงความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ ๔ อย่าง อย่างแรก คือความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ อย่างที่สอง คือทักษะความสามารถในการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่มีอยู่บังเกิดผลเป็นประโยชน์ขึ้น อย่างที่สาม คือวิจารณญาณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาและวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามเป็นจริง อย่างที่สี่ คือคุณธรรม
ซึ่งคอยกำกับควบคุมความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง ปัจจัยแห่งความเจริญทั้งมวลนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากบุคคลไม่พยายามฝึกตนอยู่เป็นนิตย์ ทั้งในทางความรู้ความสามารถและความคิดจิตใจ บัณฑิตทั้งหลายได้ทราบดังนี้แล้ว จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีปัจจัยทั้ง ๔ อย่างครบถ้วน จะได้เป็น
ผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน ให้ประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันกับทุกคนทุกฝ่าย เป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บุคคลแต่ละคนย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนร่วมอยู่ ข้อนี้หมายความว่า การประพฤติตนปฏิบัติงานของบุคคล มีผลต่อความผาสุกมั่นคงของสังคม และความร่มเย็นเป็นสุขของสังคม ก็มีผลต่อความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและกิจการงานของบุคคลเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ทุกคนผู้เป็นสมาชิกของสังคม จึงมีหน้าที่สร้างสรรค์จรรโลงสังคมของตน ให้เป็นที่ที่ทุกคนจะได้อยู่ได้อาศัยอย่างเป็นสุข และสามารถประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้ ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน ที่จะต้องยึดมั่นในระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสังคม และปฏิบัติกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

/พร้อมที่จะช่วยเหลือ…..

-๒-

พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความสุจริตจริงใจ เมื่อทุกคนทุกฝ่ายเคารพแบบแผนกฎเกณฑ์ที่ดีที่ถูกต้อง และมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงแล้ว ความผูกพันพร้อมเพรียงทั้งในการทำงานร่วมกันและ
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จะบังเกิดขึ้น อำนวยความสุขความเจริญมั่นคงทั้งแก่บุคคลและสังคมพร้อมทุกส่วน บัณฑิตผู้จะต้องออกไปดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในสังคมต่าง ๆ จึงควรจะได้ยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่
พูดนี้อย่างเคร่งครัด ด้วยความสำนึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสังคมอยู่เสมอ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานทุนประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร