วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน พระราชดำรัส ความว่า กฎหมายบ้านเมืองนั้น โดยหลักการ มีไว้สำหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน กล่าวโดยสรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงสถานหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เนติบัณฑิตซึ่งเป็นผู้รู้กฎหมาย และเป็นผู้ที่จะนำกฎหมายที่ตราไว้ไปสู่การปฏิบัติ จึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม โดยมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็นหนทาง ที่จะนำไปสู่ความเป็นธรรมนั้น ทุกคนจึงต้องยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม และต้องตั้งตนตั้งใจให้มั่นอยู่ในอุดมคติและจรรยาบรรณของ นักกฎหมายโดยเคร่งครัด หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังนี้ กฎหมายก็จะทรงคุณค่าอันสมบูรณ์ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ คือประชาชนได้รับความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ทุกถ้วนหน้า และบ้านเมืองมีความผาสุกสงบอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายวิรัช ชินวินิจกุล และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพิ่มเติม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้
– นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
– นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
– นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
– นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
– นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
– นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
/ในโอกาสนี้…

– ๒ –

ในโอกาสนี้ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย