วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักวิชาแล้ว ย่อมมุ่งหวังว่า
ความรู้ที่มีอยู่จะเป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุน ให้แต่ละคนสามารถบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญในหน้าที่
การงานได้. แต่แท้จริง ความสำเร็จและความก้าวหน้าในงาน ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้เพียงอย่างเดียว
หากยังต้องอาศัยความเชื่อมั่น เป็นเครื่องน้อมนำความเจริญอีกทางหนึ่งด้วย. ความเชื่อมั่นดังกล่าว ได้แก่
ความเชื่อมั่นในงาน ในเพื่อนร่วมงาน และในหน่วยงานของตน. ความเชื่อมั่นในงาน จะทำให้บุคคลมีความรัก
ความภาคภูมิใจในงานที่ทำ นำมาซึ่งความกระตือรือร้น และความพากเพียรที่จะทำงานให้สำเร็จ. ความเชื่อมั่น
ในเพื่อนร่วมงาน จะทำให้แต่ละคนเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ประสานงานประสานประโยชน์กันได้อย่าง
ราบรื่นเรียบร้อย. ส่วนความเชื่อมั่นในหน่วยงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรักความผูกพันกับหน่วยงาน
ของตน พร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง. ความเชื่อมั่นทั้งสามประการนี้
จึงเป็นบ่อเกิดของความสุขในการทำงาน เกื้อกูลให้บุคคลมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด. หากบัณฑิตทุกคนปลูกฝังสร้างเสริมความเชื่อมั่นทั้งนั้นให้งอกงามและกล้าแข็ง ก็จะมีปัจจัยพื้นฐานอันหนาแน่นควบคู่กับวิชาความรู้ สำหรับสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในหน้าที่การงานให้บรรลุผลได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ.
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง” ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง
สงขลา และ “อาคารอุดมสิริเวชรักษ์” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๕ ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปรึกษาหารือทบทวนกิจกรรมของปี ๒๕๕๙ และจัดทำแผนงานความร่วมมือของปี ๒๕๖๐ ในฐานะที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี