วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า เคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในการทำงาน
และครั้งหนึ่งได้พูดไว้ว่า ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ ในปีนี้ จึงใคร่จะอธิบาย
เรื่องศักยภาพกับการตั้งเป้าหมาย ให้แต่ละคนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ศักยภาพนั้น คือความรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพ หมายความว่าไม่ควรตั้งให้สูงเกินไป โดยที่ยังมีศักยภาพ
ไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ต่อเมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้ว ก็จะสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ จึงขอให้บัณฑิตพากเพียรพยายามพัฒนาศักยภาพของตนให้ยิ่งสูงขึ้นไป
อย่าได้หยุดยั้ง จะได้สามารถบรรลุถึงความเจริญมั่นคงแท้จริงในหน้าที่การงาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ที่ทุกคนมุ่งมาดปรารถนา
เวลา ๑๒.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการมูลนิธิสวิง – อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ ๒ วัดวงษ์ลาภาราม เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษา
สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ด้วย
/ – นางเธียรรัตน์ …

– ๒ –
– นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย – ลาว พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา
สภาธุรกิจไทย – ลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – ลาว ครั้งที่ ๓ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาทความว่า บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตสมดังความตั้งใจแล้ว ต่อไปก็จะได้ประกอบ
อาชีพการงานโดยใช้ความรู้ที่สร้างสมอบรมมา ความรู้นั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสองด้าน คือด้านลึก
กับด้านกว้าง ด้านลึก หมายถึงความรู้อันลึกซึ้งหนักแน่นในสาขาวิชาเฉพาะ เช่นที่บัณฑิตได้ศึกษา
จากมหาวิทยาลัย ส่วนด้านกว้าง หมายถึงความรู้อันกว้างขวางเกี่ยวกับวิชาการและวิทยาการต่าง ๆ
รวมทั้งข่าวสารข้อมูลอันทันสมัย ความรู้ทั้งสองด้านนี้ต่างก็มีความสำคัญอยู่ด้วยกัน เพราะเป็น
เครื่องมือสำหรับใช้ปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยในการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าทันการณ์ทันโลก
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านลึกและความรู้ด้านกว้าง ให้สมบูรณ์
ครบถ้วนอยู่เสมอ