วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ รองศาสตราจารย์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะทำงานจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ ๑ เรื่อง
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการวิจัย นำ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สหพันธรัฐรัสเซียที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ฯ และคณะทำงานจัดการประชุม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประชุม ฯ
ในโอกาสนี้ พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสหพันธรัฐรัสเซีย และคณะทำงานจัดการประชุม ด้วย
เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๐ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดโคกสะแกลาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์