วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้ขอให้บัณฑิตหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านลึกและความรู้ ด้านกว้าง จะได้นำไปใช้ประกอบส่งเสริมกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน วันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า คนเราแม้จะมีความรู้มากเพียงใด หากขาดคุณธรรม คือคุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจ ก็ไม่อาจนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนได้ บัณฑิตทุกคนเมื่อได้สร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ ให้ครบถ้วนทุกด้านแล้ว จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นควบคู่กับความรู้ที่มี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
วันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลี ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลี ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง จากโรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปทอดพระเนตร และทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า และพิพิธภัณฑ์ ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เดิมชื่อ โรงพยาบาลจันทบุรี เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๘๓ และสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด ๗๕๕ เตียง และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับสูง ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ และศูนย์ทารกแรกเกิด ด้วย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
วังสวนบ้านแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
และปัจจุบันตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทรงพระดำเนินไปยังพระตำหนักเทา ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในพระตำหนักที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองแขก
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม แบ่งเป็นห้องนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ห้องเครื่องฝรั่งส่วนพระองค์ ห้องเสวยและห้องลายเสื่อ เป็นต้น
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องต้นวังหลวงสู่ครัวนอกวัง ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับอาหารชาววังที่ถูกปรุงขึ้น
อย่างเรียบง่าย โดยใช้วัตถุดิบที่ทรงปลูกไว้ในวังสวนบ้านแก้ว รวมถึงขั้นตอนวิธีการทำอาหาร ขนม และ
การจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก เป็นต้น

/ ในวันเดียวกันนั้น …

-๒-

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทอดพระเนตรโบราณสถานต่าง ๆ ภายในค่าย ฯ ได้แก่ อาคารกองบัญชาการ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส ระหว่างปี ๒๑๙๙ – ๒๔๘๙ อาคารคลังพัสดุ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส สมัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอาคารกองรักษาการณ์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี