วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๕.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดโรงงานแห่งใหม่ของ บริษัท ไทย – เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด