วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในรัฐปีนัง อาทิ ห้องสมุดดิจิทัลของรัฐปีนัง เขาปีนัง
และสวนเครื่องเทศเขตร้อน นอกจากนี้ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดาโต๊ะ ฮาจิ โมฮัมหมัด ราชีด บิน
ฮัสนัน รองมุขมนตรีรัฐปีนัง คนที่ ๑ และภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวัน
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลชางงี เจเนอรัล และจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ
ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์บายเดอะเบย์ สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ ลี กอง เชียน รวมทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและ
ถวายพระกระยาหารค่ำ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “แบรนด์รังนกแท้…เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร