วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอสบเมย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนประทับแรมปางตอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๕.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง “อินโนเวชั่น อิน คาร์ดิแอค เซอร์เจอรี” (Innovation
in cardiac surgery) ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จ
แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “ฟิวเจอร์ พาร์ค สานต่องานพ่อสร้าง ครั้งที่ ๙” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค
รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง