วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษา
ยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม