วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก แทนพระองค์ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน ครู กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล และโล่เกียรติคุณ กับนำผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนพระราชทาน และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่า ทุนพระราชทานแรกเริ่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถพระราชทานให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ขอขอบใจคณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทาน ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับพระราชทานทุน รางวัล เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณทุกคน
การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ มีความคิดเห็นที่ถูกต้องเที่ยงตรง มีจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การที่จะจัดการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ คือให้เยาวชนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ความคิดและคุณธรรมดังที่กล่าว นับเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยเวลา อาศัยความรู้ ความฉลาดรอบคอบ และความอดทนพากเพียรอย่างสูง ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ที่ตนมีอยู่ แล้วมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ พัฒนางานต่อไปให้บรรลุผลสมบูรณ์
สำหรับนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน รางวัล และเข็มเกียรติคุณนั้น ก็นับเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในอนาคต แต่ละคนจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนมีภาระหน้าที่ อันสำคัญรออยู่ แล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมคุณธรรมความประพฤติให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น จะได้สามารถนำความรู้ ความฉลาด และความดีทั้งปวง ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในห้องสมุด และนิทรรศการประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน กลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย