วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตองคมนตรี กับทรงวางพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ วันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี