วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงเปิดหอศิลป์พิมานทิพย์ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา