วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนก
ประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า คนเราโดยทั่วไป ย่อมมีปรกตินึกถึงตนเองก่อนผู้อื่น แต่ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม บุคคลจะคิด
เช่นนั้นเสมอไปมิได้ เพราะการคำนึงถึงแต่ตนเอง เป็นต้นเหตุอย่างสำคัญของการเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดบังสังคม ส่วนรวม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่คนเรายึดถือตนเองเป็นใหญ่ จนสร้าง
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ที่ถูก บุคคลพึงระลึกไว้เสมอว่า
หากส่วนรวมมีความเดือดร้อนวุ่นวาย ก็ย่อมบั่นทอนทำลายความสุขความเจริญของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของส่วนรวมด้วย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้น บัณฑิตในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม และกำลังจะออกไปประกอบอาชีพ การงานในสังคมที่กว้างใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยเป็นอันมาก จึงควรพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลชัดเจนใน
เรื่องนี้ แล้วตั้งใจพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีความคิดจิตใจกว้างขวางเที่ยงตรง เห็นความสำคัญของผู้อื่นและ
สังคมส่วนรวมไม่น้อยไปกว่าตนเองถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก
ราบรื่น สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างยั่งยืนแท้จริง
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๒.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิงการกุศล เพื่อสมทบทุน “โครงการ
ลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย”
– พระครูประโชติกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง ประธาน ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้างสาขาจังหวัดกาญจนบุรี
นำ คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้าง สาขาจังหวัด

/กาญจนบุรี …..
– ๒ –

กาญจนบุรี และผู้สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
กับถวายพระเนื้อผงดอกไม้ รุ่น “รวย เจริญพร เฮง” และถวายพระพุทธรูปเนื้อโลหะ (หลวงพ่อเพชร)
ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดจัดโต๊ะ
หมู่บูชาและทายกน้อย และการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
เฝ้ารับประทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว
– นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ พลตรี ไชย หว่างสิงห์ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เฝ้า ถวายยา เพื่อประทานแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
– พระครูภาวนาวรวุฒิ เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี นำ คณะศิษยานุศิษย์ เฝ้า ถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำ คณะกรรมการจัดการ แข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตคัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการ จัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว
– นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระวชิราวุธ
๑๐๐ ปี นำ คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระวชิราวุธ ๑๐๐ ปี เฝ้าถวายพระพุทธมหาวชิราวุธานุสรณ์
เนื้อสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว