วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๖.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบำเพ็ญพระราช
กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
-คณะกรรมการร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
-คณะกรรมการร้านชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
-หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นายแพททริค โบท ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากงานเปิดไฟประดับพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ
ตกแต่งต้นคริสต์มาสเพื่อการกุศลประจำปี และเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสมทบทุนศูนย์วิจัย
โรคมะเร็งโลหิตวิทยา และศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
-คณะกรรมการร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
-คณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ และประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
-คณะกรรมการร้านโรตารีกรุงเทพ – รัชดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
-รองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
และผู้บริหารบริษัท นีดเดิลส์ พาร์ค จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
ส่วนหนึ่งจากการจัดโครงการความฝันไม่มีวันพิการ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา และหมวกไหมพรม
จากการจัดตั้งโครงการถักหมวกเพื่อน้อง “Big Hat Big Give” บิ๊ก แฮท บิ๊ก กีฟ) ครั้งที่ ๔ เพื่อพระราชทาน
แก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ปทุมสูตร ประธานมูลนิธิเทียมทอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
/ -นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์….
-๒-
-นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางศิริรักษ์ วัฒนสุทธิ และ
ครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๐๒ ตั้งอยู่ที่ตำบลวังเมือง อำเภอ
ลาดยาว (ทัพทัน) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
-นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
-นางปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด นำ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ฯ และ
กลุ่มศิลปะลานคูน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาด เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
-นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่ “เอไอเอส วอร์ค แรลลี่” ครั้งที่ ๑๖
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้
ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ และครอบครัว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
-นายประสาน ศรีศุภชัยยา ประธานชมรมกอล์ฟบางมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
-นางสาวสิทธิภาณี กิตติสิทโธ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และนักเรียนที่ชนะเลิศการตอบปัญหาทางด้านการศึกษารายการ “เวทีคนเก่ง” (ปีที่ ๑๔)
ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และแผ่นดีวีดีรายการ “เวทีคนเก่ง”
-นายกิตติทัต ชูกลีบ ประธานการจัดงาน “ลพบุรีชู๊ตติ้งเกมส์ ครั้งที่ ๕” และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันยิงปืนการกุศล “ลพบุรีชู๊ตติ้งเกมส์ ครั้งที่ ๕” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/ -นายสมนึก สกุลพราหมณ์ …
-๓-
-นายสมนึก สกุลพราหมณ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพรพืชผล จำกัด และบริษัท เอส
อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องกันหนาวเครื่องนุ่งห่ม และข้าวสาร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
-นายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นำ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนดังกล่าว
-นายพรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
-นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อสมทบกองทุนพระราชทาน
ช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และเพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนของ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
-นางสาวศุภาพัทธ์ สิริคุณานันท์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องกรองน้ำ กับเครื่องกรองอากาศ
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
-นางชลิดา อนันตรัมพร นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑๐ นำสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑๐
และคณะนางแบบกิตติมศักดิ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “สืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี”
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือดังกล่าว
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
เวลา ๑๐.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล
“ภิกขุปาติโมกขะปาฬิ” อักขะระชาติพันธุ์ไต ๑๓ อักขะระ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนจิตรลดา และศูนย์ข้อมูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้
จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
/ มหาวิทยาลัยมหิดล…
-๔-
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เมื่อแรกตั้งใช้ชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิรางวัลมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์” และได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม
วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ และ
บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๔๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับโอวาทก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในชนบท ณ ทำเนียบ
องคมนตรี พระราชทานอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๒๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง