วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ณ ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ อำเภอพระพุทธบาท จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๗ ณ หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร