วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ และ นำ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษาอบรม
ตามหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย มีจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่จะอำนวยความรู้ในด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง บัดนี้ ทุกคนต่างผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเรา ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม เพื่อยังประโยชน์อันพึงประสงค์ คือความมั่นคงผาสุกเป็นยุติธรรม ให้เกิดแก่ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ๖๐ พรรษา” ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๓.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๐.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
/เวลา…..
– ๒ –

เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ต่อจากนั้น เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดเกล้าให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าขอม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงต่อจากนั้น เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดควนขี้แรด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง