วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับการถวายพระพรจากบรรพชิตจีนและญวน จากนั้น เสด็จเข้า
พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
– พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
– พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วเสด็จลง ณ ชานพระอุโบสถ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สูงอายุฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานราชสังคหวัตถุ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
อาลักษณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศกระแส
พระราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรอง จบแล้ว พระสงฆ์
๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประเคนสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบ
สมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตามลำดับ
จากนั้น ทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ ตามลำดับ เสร็จแล้ว
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
เทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้า
พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ขึ้นยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร จำนวน ๓๐ ไตร พระสงฆ์
สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำ
พระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
/ เวลา ๐๗.๐๑ น. ……………..

– ๒ –

ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๒ ในฐานะแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสะสม และสำรองไว้พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนวิจัยพัฒนาพืชผักสายพันธุ์ดี ที่ทนทานต่อโรคและแมลง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ ฯ และนิทรรศการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนา ชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ฯ ศึกษาทดลองปลูกต้นชาน้ำมันที่ได้รับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ การนี้ ทอดพระเนตรน้ำมันชาและน้ำมันจากพืชชนิดต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ ฯ ตลอดจนโรงหีบน้ำมันชา แห่งแรกและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย พร้อมทั้งทรงเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตรา “เมล็ดชา” ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันชา เครื่องสำอางจากน้ำมันชา และผลิตภัณฑ์ “ภัทรพัฒน์” ของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความ เป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนม่าร์ ณ โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ กับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงราย ให้บริการตรวจสุขภาพชาวเมียนม่าร์ ตามแนวชายแดน เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค โรคเท้าช้าง ซิฟิลีส และ ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง กลับไปประทับแรม ณ พระตำหนัก ดอยตุง