วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกัน
การบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคล
และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน