วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมเทศนาธรรมมีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๖ ตอน “คาพ่อสอน” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบ ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะกรรมการอานวยการ ร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา นายเทมส์ ไกรทัศน์ และนายพีรพงษ์ สุทธวิรีสรรค์ ผู้บริหารบริษัท สุทธทัศน์พัฒนา จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นา คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐
– นายพรชัย จุฑามาศ ประจาสานักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ นา คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็มพี บี๕ (ประเทศไทย) จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร”
เพื่อปลูกต้นกล้ามเหสักข์ – สักสยามินทร์ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นา นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
/นางจันทร์พร…
– ๒ –
– นางจันทร์พร เจริญประเสริฐ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในนามของมูลนิธิ พลโท หม่อมเจ้าประเสริฐศรี และหม่อมเจริญศรี ชยางกูร โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
– นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา
– นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา
– นางศิริมาลย์ วีระวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร และนายวัชระ วีระวิทย์ ผู้เป็นบุตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางนงโภช วงศ์ตระกูล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท์ นายกศรีสุริโยทัยสมาคม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวบุญส่ง เลี่ยมทอง และคณะผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา – นายอลงกรณ์ ศรีชื่น ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามมิชลิน จากัด และคณะกรรมการ จัดนิทรรศการและการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ ๒๐ ประจาปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจาปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นา ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน ถ้วยรางวัล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ฯ เพื่อทรงใช้ ตามพระราชอัธยาศัย
/นายโล…
– ๓ –
– นายโล ธุระวณิชย์ รักษาการนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ นา ผู้ที่ได้รับรางวัล “พระพิฆเนศทอง พระราชทาน” ครั้งที่ ๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ต่อจากนั้น
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นา ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนุเจริญกุล ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาล ในสถานบริการ ประจาปี ๒๕๕๘
๒. นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน
ประจาปี ๒๕๖๐
๓. นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
ประจาปี ๒๕๖๐
และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
– นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย (Mr. Emilio de Miguel Calabia) เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรสเปนประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ใหม่
– นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ ผู้บริหาร
โรงเรียนกาเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบารุง
สภากาชาดไทย และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารในโอกาส
ที่เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุม
ออดิทอเรียม สถาบันวิทยสิริเมธี อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กับสมุดภาพ
การเสด็จพระราชดาเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้ง
กราบบังคมทูลรายงานผลการไปศึกษาดูงานที่สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของสหพันธรัฐรัสเซีย และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับสหพันธรัฐรัสเซีย
เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ ศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๖ (๒/๒๕๖๑) ณ ตึกมหิดลบาเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
/เวลา ๑๔.๓๗ น….
– ๔ –
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยบ้านสว้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโพธิญาณ มหาวิชชาลัย พุทธมณฑล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม