วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๓ ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ โฮเท็ล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๒.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม
ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ปัจจุบัน มีการพูดถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมกันมาก ว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในฐานะที่บัณฑิต
เป็นผู้มีความรู้สูง และมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ จึงควรจะได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ทราบชัด การจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ให้บังเกิดประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าได้แท้จริงนั้น จะต้องมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจ
ปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตามเป็นจริง ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายและวิธีการสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม
ที่ว่าตรงตามหลักวิชา หมายความว่าสามารถปฏิบัติได้โดยใช้ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้อง
ตรงตามหลักเหตุผล หมายความว่ามีเหตุและผลอันสมควรที่จะปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติอย่างพอเหมาะ
พอควรกับปัจจัยต่าง ๆ เช่นสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศของเราด้วย
สำคัญที่สุด ตรงตามหลักธรรม หมายความว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องชอบธรรม ให้บังเกิดผลเป็น
ความดีความเจริญที่แท้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม หากบัณฑิตทั้งหลายจะได้ใช้หลักการดังกล่าว
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ส่วนรวมและประเทศชาติในเวลานี้
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร