วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า เนติบัณฑิตทุกคน ถือได้ว่าเป็นผู้รู้กฎหมาย และได้รับการยอมรับให้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้. แต่การประกอบวิชาชีพนั้น นอกจากความรู้แล้ว ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็คือจริยธรรมในวิชาชีพ. จริยธรรมในวิชาชีพนี้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป และจากผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกัน เป็นปัจจัยอุดหนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานทุกอย่าง ให้ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ. ด้วยเหตุนี้ การจะ ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้สำเร็จผลที่ดี จึงไม่ควรอยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ ตามจริยธรรมในวิชาชีพด้วย. หากผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ต่างยึดมั่นในจริยธรรมของวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ อันเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของนักกฎหมาย ทั้งปวง. จึงขอให้ทุกคนเอาใจใส่ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย พร้อมทั้งช่วยกันส่งเสริมและสอดส่อง ให้ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันยึดถือปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ เพื่อให้งานด้านกฎหมายที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ ดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง สามารถอำนวยความผาสุกยุติธรรมได้อย่างเที่ยงแท้ และเป็นที่ศรัทธา เชื่อถือในเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดไป.
เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
– นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารของธนาคาร ฯ เฝ้าทูละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนต่าง จากการจำหน่ายธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธนบัตรที่ระลึก “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
– เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และอธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
/๑. นายสุรศักดิ์…

-๒-

๑. นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๒. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่ จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๓. นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ สาธารณรัฐโปแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๔. นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ สาธารณรัฐเคนยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๕. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “วัฒนธรรมการพักผ่อน –
ความสมดุลแห่งชีวิต” ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี บุนค้ำ (Mr. Ly Bounkham) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และ นางอ่อนแก้ว บุนค้ำ (Mrs. Onekeo Bounkham) ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือสุโกศล
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต
การกุศล “แดทส เอนเทอร์เทนเมนต์ ทู” (That’s Entertainment II) เพื่อสมทบทุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๒. นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย
จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ จัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี ๔ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ บาดเจ็บ และทุพพลภาพ ในโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
– พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/๑. คณะกรรมการมูลนิธิ…

-๓-

๑. คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุน การดำเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒. คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการ “เล็ทส กีฟ กู๊ด”
(Let’s Give Good) และเงินสนับสนุนโครงการจากพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนิน โครงการ “แบรนด์สร้างความดี เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อสมทบทุน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ คณะกรรมการชมรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ แข่งขันกอล์ฟการกุศล “โอโซน เม้าเท่น กอล์ฟ ๒๐๑๖@เขาใหญ่ – ปากช่อง” โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมหลักทรัพย์ไทย และประธานกรรมการ
บริหารบริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน “โบรกเกอร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพส์ ๒๐๑๖” (Broker Badminton Championship 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
“สิงห์โบรกเกอร์คัพ” ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน ประธานกรรมการอาวุโสตลอดกาล สมาคมตระกูลลิ้ม แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สภากาชาดไทย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวมีพร กองทอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/๒. นายอาคิโยชิ…

-๔-

๒. นายอาคิโยชิ โตบะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางสาวสี ฉิมสุวรรณ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๕๗๗ และ ๑๗๒๓๔๓ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต และกลุ่มศิลปิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายศิรเวท ศุขเนตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “เจ้าฟ้าในดวงใจ…ลา พรินเซส เบียน เอมเม่” (เจ้าฟ้าในดวงใจ…La Princesse bien – aimée) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก
– นายศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการ บริษัท สตูดิโอ ๕๔ เรคคอร์ด จำกัด และประธานคณะกรรมการโครงการคอนเสิร์ตการกุศล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายสมชัย ธรรมารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวลลิตพรรณ นิตยเมฆินทร์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นางสาววารุณี ธีรกุล ผู้ประสานงานชมรมใจภักดิ์รักษ์ไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวินัย ฉลองขวัญ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน สร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช
– นางสาวณัชเรศ นิลโนรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางอภิญญา ชูชัยภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมครามสดลายโบราณ ประจำอำเภอเขมราฐ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
/- นายมนัส…

-๕-

– นายมนัส ศุภศิริลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จำกัด นำ คณะกรรมการ ผู้แทนครู และนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ของนักเรียนสังกัดวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเฝ้า ด้วย
เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายเอนโน โดรฟีนิก (Mr.Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาส ที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางจูลิ เซกิงูจิ – โดรฟีนิก (Mrs.Juli Sekiguchi-Drofenik) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้า ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคและบริโภค) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู จังหวัดอุบลราชธานี