วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงศิลปะ – การแสดง
และหอประชุม ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ฯ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๖.๔๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระใหญ่) และทรงยกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานเหนือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม