วันจันทร์ ที่17 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย