วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย – ไท (2020 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Thai – Tai
Language and Culture) ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร