วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ                                    สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดโรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล       แบงค็อก  ณ บล็อก ๒๘ เลขที่ ๙๘๖ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๐.๐๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๕                               ประจำปี ๒๕๖๖ (The 5th Thailand Geography Olypiad) เฉลิมพระเกียรติในวาระ ๑๐๐ ปี                                      วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                                         ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๒๘  น.    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการ                      มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา  ๐๗.๕๙  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                   กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๒

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๐๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา                               โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

อนึ่ง  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๐๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส                            และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ไปเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โครงการศึกษาวิจัย                 และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม  จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานและประโยชน์ของโครงการ ฯ ซึ่งเป็นโครงการ ฯ ที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ศึกษาวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการกำจัดขยะและและการบำบัดน้ำเสีย โดยช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น จากนั้น ทรงนำคณะทูตานุทูต ฯ

/หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว …

 

– ๒ –

 

หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข ๔๓ ลงในแปลงนาสาธิต ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรพื้นที่โดยรอบโครงการ ฯ ทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ป่าชายเลน แล้วทรงรับฟังการบรรยาย เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศป่าชายเลน  และความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์นกป่าชายเลน พร้อมทั้งทอดพระเนตร                 การสาธิตติดห่วงติดตามพันธุ์นกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพจำนวนมากกว่า ๒๐๐ พันธุ์                       นกบางพันธุ์มีสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ในระดับโลก เช่น นกทะเลขาเขียวลายจุด นกปากช้อนหน้าดำ                                       และนกน็อตใหญ่ จากนั้น

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส                            และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุกรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการ ฯ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวา โอกาสนี้  ทอดพระเนตรการแสดงหุ่นสาย เรื่อง ท่องเที่ยว                     เมืองแม่กลอง และสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์  โดยวงช่อชะคราม จากโรงเรียนวัดเขายี่สาร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณา                  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายดนุชา  สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาวบุญรอด  ปานประเสริฐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินที่ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเวทีขนัด ๒ ทรงดนตรี                   ร่วมกับวงมโหรีจามจุรีศรีอัมพวา ในบทเพลง บุหลันลอยเลื่อน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปร้านภัทรพัฒน์ ทอดพระเนตรผลผลิตจากสวนสาธิตเกษตร และผลิตภัณฑ์จากเตาตาล ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ สมควรแก่เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร