วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช
“พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ ๗๐๐ ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ และคณะกรรมการวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสะพักอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ ๗๐๐ ปี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธไตรรัตนนายก ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากพระวิหารไปยังพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มี
จิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระอารามในการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ของที่ระลึก ตามลำดับ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพรสิริชัย ชูชวลิต ผู้แทนวัดพนัญเชิงวรวิหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลง
พระนามาภิไธย แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสร็จแล้ว พระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายพระพุทธไตรรัตนนายก ทองเหลือง ปิดทอง เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก ทองคำ และหนังสือประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังศาลพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเทพเจ้ากวนอู
ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะเทพเจ้ากวนอู ทรงคม สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๖๗ ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป “พระเจ้าพแนงเชิง” ซึ่งเป็นศิลปะอู่ทอง ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ
/หน้าตักกว้าง …

– ๒ –

หน้าตักกว้าง ๑๔ เมตร องค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี ๑๙.๓๐ เมตร ต่อมา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ได้ทรงบูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์ และพระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ในช่วงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา โดยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๘ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก กับถวายปัจจัยสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัด และถวายเวชภัณฑ์แด่พระภิกษุสงฆ์ และเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเชิญพระอุณาโลมขึ้นประดิษฐานที่พระนลาฏ พระพุทธไตรรัตนนายก สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ พระพุทธไตรรัตนนายก มีอายุครบ ๗๐๐ ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ ๗๐๐ ปี ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ และครบ ๑๑๑ ปี ของการดำเนินกิจการธนาคารออมสิน
เวลา ๐๙.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ นำ คณะพราหมณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทวรูปสร้างจากโลหะเงิน ซึ่งประกอบพิธี
เทวาภิเษกเทวรูป ณ เทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ประกอบด้วย พระศิวนาฏราช พระแม่อุมาเทวี พระขันทกุมาร พระพิฆเนศวร พระพรหม พระแม่สุรัสวดี พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี และพระแม่ภูมิเทวี
– นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และภริยา นำ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
/- นายวันมูหะมัดนอร์ …

– ๓ –

– นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำ สมาชิกวุฒิสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นำ คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด อธิบดี
ศาลปกครองกลาง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นำ ผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคู่สมรส คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคู่สมรส เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นำ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย
พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

/- นายเตช …

– ๔ –

– นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมคู่สมรส นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก นำ ข้าราชการกองทัพบก พร้อมคู่สมรส
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย
พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมทหาร นำ คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลโท ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
/- รองศาสตราจารย์วรรณี …
– ๕ –

– รองศาสตราจารย์วรรณี เตโชโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำ คณะข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำ คณะเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำ คณะผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
/- นายธนินท์ …

– ๖ –

– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำ คณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
หน้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางยุพดี สายเชื้อ หัวหน้ากองข่าวราชสำนัก ฝ่ายข่าวในประเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางณัฐรินีย์ วรสวาสดิ์ บรรณาธิการข่าวในราชสำนัก สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางสาวสมพิศ บุตรสาระ บรรณาธิการบริหารกำกับดูแลสายข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางสาวภาวิณี ติรนันท์มงคล รองหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวในพระราชสำนัก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายปิยะ มีผล ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
/- พลเอก คิมห์ …

– ๗ –

– พลเอก คิมห์ อิทธิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางอารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายเตช บุนนาค รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
/- นางเสาวณี …

– ๘ –

– นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายวิสุทธ เอี่ยมอร่าม อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพ ฯ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– รองศาสตราจารย์เรวดี จงสุวัฒน์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– ร้อยตำรวจโท มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พันตำรวจโท ยุทธนา เกษมวัฒนา กรรมการและเหรัญญิกสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ และผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิราชวินิต มัธยม เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗