วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง คณะกรรมการโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูป
แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเครื่องราชสักการะ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงคม ทรงถือสายสูตรอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ดุริยางค์
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุ่มดอกไม้ของ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปลูกต้นจาปีสิรินธร จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ทรงคม
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สาหรับเชิญไปประดิษฐาน
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
พสรนิกรชาวไทย ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และจะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
/ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว คงจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความสาเร็จที่สูงขึ้นไป การจะบรรลุถึงความสาเร็จดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหลายประการ ประการแรก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียน หรือทางานใด ก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเอาใจใส่ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ศึกษาทาความเข้าใจสิ่งที่ต้องทาให้ทราบชัด แล้วกาหนดแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ถูกต้องเหมาะสม จนงานในหน้าที่ สาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น คือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้วยการเปิดใจให้กว้าง รับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ ประการที่สาม การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก คือต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยการทาตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ทาให้จาเป็นที่จะต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทางาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคน พยายามเสริมสร้างปัจจัยแห่งความสาเร็จทั้งสามประการ ให้เจริญงอกงามขึ้น แต่ละคนจะได้สามารถ สร้างความสาเร็จที่สูงขึ้นไป คือความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานได้ สมดังที่มุ่งหวัง
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จานวนรวม ๙๕ รางวัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล
จากนั้น นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
จานวนรวม ๙๗ รางวัล
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า ข้าพเจ้าและ พระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจาจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน
ทุกโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมา
/การให้ความ …
– ๓ –
การให้ความรู้และแนะนาสั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น ถือได้ว่า เป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสาคัญในการสร้างสรรค์ความดี ความเจริญของบุคคล และความวัฒนาผาสุกของสังคม กรรมการอิสลามประจาจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทาหน้าที่แนะนาส่งเสริมอิสลามิกชน ให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา กับโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทาหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชน ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจยินดี พร้อมผลงานที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ ไม่เพียงอานวยประโยชน์แก่บุคคลแต่ละคน เท่านั้น หากยังเป็นการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่าน จะได้ถือเกียรติภูมิและความสาเร็จทั้งนี้ เป็นกาลังใจที่จะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขออานวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการ
เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้น ประทับ เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร