วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กับพระราชทาน “ทุนศรีเมธี” แก่นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธี
ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และทอดพระเนตรโครงการและนิทรรศการ ความก้าวหน้าของนิสิตและนักวิจัย
ของสถาบันวิทยสิริเมธี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลา ๑๒.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอเกียรติภูมิ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
เวลา ๑๔.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลา ๑๒.๕๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน และ
ทรงหล่อพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ กับรูปเหมือนหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึก
ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร