วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต และให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริเวณ แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึง บริเวณแปลงนาสาธิต
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
เทพีคู่หาบทอง – เงิน รอรับ ประธานองคมนตรี จากนั้น ออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ฯ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสาหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจาปี ๒๕๖๕ เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว จากนั้น ประธานองคมนตรี เดินทางกลับ