วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียม “ธีออส – ๒เอ”(THEOS – 2A) ณ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี