วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น เป็นภารกิจสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคทุกส่วน จึงจำเป็นที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร จะได้เข้ามารับการศึกษาอบรมพิเศษในด้านนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว คงจะได้เล็งเห็นว่า การที่ประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชน คือต้องให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มรื่นเป็นปรกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญ ทุกท่านจึงต้องตั้งใจพยายาม ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ให้ประสานส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด คือความวัฒนาผาสุกของประชาชน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันสถาปนาครบ ๑๖ ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด “วันดีดีกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ One fine day with nuclear technology (Better solutions for the bright future)” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร