วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๑๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

วันนี้  เวลา  ๑๔.๓๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุม
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๒  ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
และคณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง