วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๔๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ไปทรงไถ่ชีวิตโค และทรงปล่อยนก กับพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก
ณ วังเทเวศร์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อจากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส คณะโรงเรียน คณะวิทยาลัย คณะมหาวิทยาลัย คณะสมาคม คณะมูลนิธิ
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓