วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นา นางสาวณิชกมล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการพืชเขตร้อนและนิเวศวิทยา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตแห่งสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นา คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ
– นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นา
คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระโสภณวัชราภรณ์ ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา