วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ ๑๕ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เอสคิว ๗๑๓ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของสารเคมี และแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและทบทวน
การดำเนินงานที่ผ่านมา ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ณ องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส