วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก ครั้งที่ ๔๓
ในหัวข้อ “น้ำคือชีวิต น้ำคือแหล่งอาหาร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Water is life. Water is food. Leave no one
behind) ณ สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้า
ทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ฯ ได้แก่ ดร. ทิมมาปปา ดิลีป คูมาร์ (Dr. THIMMAPPA Dileep Kumar) จากสาธารณรัฐอินเดีย โดยพิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดร. ทิมมาปปา ดิลีป คูมาร์ เป็นผู้นำทางการพยาบาล
ที่โดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพ และภารกิจของสภาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของสาธารณรัฐอินเดียอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔๙ ปี ส่งผลให้การศึกษาและ
การบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาธารณรัฐอินเดียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพสกนิกร
ชาวไทย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศให้เป็นที่รู้จักไปยังนานาประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ
ระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ ต่อมาในปี ๒๕๕๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลนิธิ ฯ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๓ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๓ ปี
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้าน
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ ๑ รางวัล
เป็นประจำทุกปี