วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนรัชชประภา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ ทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม
และแพทย์แผนไทย พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรค
ปวดกล้ามเนื้อและความผิดปกติของการเคลื่อนไหว โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคผิวหนัง และโรคทางเดินอาหาร จากนั้น ทอดพระเนตรการอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ และประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี และข้อควรพึงระวังเมื่อถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด หรือข่วน โดยควรให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี รวมถึงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ จากนั้น ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข
ของประชาชน และพระราชทานป้ายคล้องคอสุนัข ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ฯ” เป็นที่ระลึก ซึ่งการเสด็จมาทรงงานทางสัตวแพทย์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญ
ในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี ๒๕๗๓ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ ฯ เมื่อปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้เสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี