วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นา คณะทางานการพัฒนาสื่อการเรียนในลักษณะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการใช้ภาพ และสัญลักษณ์ (Visual – based Textbook) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนในลักษณะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาพ และสัญลักษณ์ (Visual – based Textbook) พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยการพัฒนาสื่อดังกล่าว
เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นายกองตรี ภัทรดิฐ สิงหเสนี เลขาธิการสิงหเสนีสมาคม นา คณะสมาชิกสกุลสิงหเสนี
และสายสัมพันธ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– ศาสตราจารย์กิตติคุณพรสรรค์ วัฒนางกูร ราชบัณฑิต สานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
นายกสมาคมไทย – เยอรมัน นา คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ ๙๐ ปี สมาคมไทย – เยอรมัน ในปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าว สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๖ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกฝ่ายกฎหมายสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทรถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓ และการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์สปอร์ต ระดับสากล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี และผู้บริหารบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นักศึกษาและครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการทักษะวิชาชีพ ประเภทรถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “ยามาฮา โมโต แชลเลนจ์ ซีซัน ๗” (Yamaha Moto Challenge season 7) เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรด้วย
/- หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร…
– ๒ –
– หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร นา คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการประกวดวาดภาพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “การอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งมรดกโลกโดยเยาวชน” และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปี ๒๕๖๔ หัวข้อ “บ้านเชียง : มรดกโลกในมือเยาวชน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพที่ชนะเลิศการประกวด ฯ และของที่ระลึกจากการจัดงาน ฯ ในโอกาสนี้ เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรด้วย
– นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นา คณะข้าราชการ และผู้แทน กลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแล – หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผ้าซิ่นตีนจกลับแล และผ้าซิ่นตีนจกน้าอ่าง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร