วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวาย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๑๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร