วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจาปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)