วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๑๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๐๘.๕๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในวันนี้  คือผู้ที่ได้ตั้งใจพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วด้วยดี เกียรติและความสำเร็จดังกล่าว  นับว่าเป็นเครื่องรับประกันเบื้องต้น ว่าบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่ตนเองได้ในวันข้างหน้า  แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนั้น คือผู้ที่ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  หมั่นทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิม และสนใจสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ทั้งในด้านวิชาการ  ในการดำเนินชีวิต  และในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงเป็นคุณลักษณะที่บัณฑิตทุกคนพึงมี  หากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไปโดยไม่ย่อท้อ และเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ  เกิดขึ้น  ก็พยายามแสวงหาหนทางแก้ไขให้ลุล่วงไป  โดยถือว่าปัญหาทุกอย่างคือบทเรียนที่ท้าทายเชาวน์ปัญญาแล้ว  แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้น คือนอกจากจะสร้างความสุขความเจริญ
ในชีวิตและกิจการงานให้แก่ตนเองได้แล้ว  ยังสร้างประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและชาติบ้านเมือง
ได้อีกด้วย
เวลา  ๑๓.๐๑ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และทอดพระเนตรนิทรรศการ กับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัย ณ พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานเครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) และนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉาย ณ คลินิกทันตกรรม ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๙.๔๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญผ้าห่มกันหนาว กับชุดยา และเวชภัณฑ์พระราชทาน  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่  ณ หอประชุมที่ทำการปกครองอมก๋อย อำเภออมก๋อย   อาคาร ๖๐ ปี ศรีบ่อแก้ว
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว   อำเภอสะเมิง หอประชุมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอกัลยาณิวัฒนา หอประชุมที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย  และหอประชุมที่ทำการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่