วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม
สานักพระราชวัง ๑ ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ และพื้นที่ประสบภัยตาบลดอนเจดีย์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี