วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางคลองไผ่ เรือนจากลาง
นครพนม เรือนจากลางนครราชสีมา และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ณ เรือนจากลางคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา