วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๘/๑๐๔๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านบ้านตืองอ กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์บอนสี และกิจกรรมการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก การปศุสัตว์ และการประมง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ เวลา ๑๒.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๑๐๔๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง คำควบกล้ำแท้ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน การสาธิตการให้บริการการรักษาทางไกล และกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน
และอาหารเสริมนม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านบ้านไอแยง ๒ และกิจกรรมการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผักและไม้ผล การสาธิตการปักชำผักหวาน การปศุสัตว์ และการประมง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ ผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร แต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทาน เข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”