วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โรงเรียน ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๒๐๕ คน ครู ตชด. จำนวน ๗ นาย และครูอัตราจ้าง จำนวน ๕ คน มีการตั้งชมรมศิษย์เก่า ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลายด้าน ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสาธิตการสอนหลักสูตรทริปเปิลพี ในห้องเรียนชั้นอนุบาล
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็ก โดยเป็นโรงเรียนนำร่องและขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ
ด้านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน อาทิ การเพาะถั่วงอก การทำข้าวต้มสามเหลี่ยม และการทำปลาดุกเส้น เป็นต้น ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ โดยให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งเปิดเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตต้นกล้าพันธุ์ผัก มอบให้ผู้ปกครองนำไปปลูก โดยมี ๓๗ ครัวเรือน ที่สามารถผลิตและนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และบางส่วนยังได้สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอสนองพระราชดำริ ส่งเสริมการทำสวนถาดแบบยกสูง หรือปลูกผักยกแคร่ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ปัจจุบันดำเนินการได้ผลดี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๒๕ ครัวเรือน
เวลา ๑๓.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ ปีที่ ๕๐ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โรงเรียน ฯ อยู่ภายใต้การดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ดำเนินงานสนองพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน
ชาวไทยมุสลิม จำนวน ๙๙ คน ใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร ด้านการศึกษาได้ปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิถีของชุมชน โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับชุมชน รวมทั้งจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการสร้างอาชีพ โดยมีปราชญ์ชุมชนมาให้ความรู้ ด้านวิชาชีพการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดการเรียนรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ปลูกผัก ไม้ผล ทำนาข้าว เลี้ยงปลา ไก่ เพาะเห็ด โดยเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียน ฯ ได้ขยาย
การพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ในการจัดทำศูนย์บริการความรู้ ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจการเพาะเห็ดมากที่สุด นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ชุมชนให้คำแนะนำการปลูกผัก เพาะเห็ด และแจกพันธุ์กล้าพืชผัก แก่ผู้ปกครอง ปัจจุบัน
เก็บผลผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนได้แล้ว มีการสอนการทำบัญชีครัวเรือน และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดง “รำตารีกีปัส” ด้วย

/ในวันเดียวกันนี้ …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
ออกเมรุพระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๓ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร