วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ “เต็กก่า” จีจินเกาะ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคา พระพุทธมหาไวโรจนธรรโมภาส และรูปหล่อพระพุทธมหาไวโรจนธรรโมภาสเนื้อสาริด พร้อมด้วยหนังสือและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ กรรมการบริหารและผู้อานวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี นา คณะผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี และคณะผู้จัดทาโครงการ “วิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อศิริราชมูลนิธิ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทาโครงการดังกล่าว สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส
– รองศาสตราจารย์วีรวัฒน์ กาญจนดุล อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นา คณะผู้บริหารสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา พร้อมครุยวิทยฐานะ
เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร นา ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารและข้าราชการสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นา สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
/- นายวรพจน์ …
– ๒ –
– นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นา คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองกลาง ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นา กรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารและพนักงานสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คู่สมรส คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ นางอังศุมาลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑ อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.,ว.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร